ਫੈਕਟਰੀ ਟੂਰ

ਉਪਕਰਨ

ex (4)

ex (3)

ex (2)

ex (1)

ਪਰਸੋਨਲ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਫਲੋ ਚਾਰਟ

Personnel operation flow chart (1)

Personnel operation flow chart (2)

Personnel operation flow chart (17)

Personnel operation flow chart (15)

Personnel operation flow chart (16)

Personnel operation flow chart (5)

Personnel operation flow chart (7)

Personnel operation flow chart (8)

Personnel operation flow chart (11)

Personnel operation flow chart (3)

Personnel operation flow chart (4)

Personnel operation flow chart (6)

Personnel operation flow chart (9)

Personnel operation flow chart (10)

Personnel operation flow chart (14)

Personnel operation flow chart (13)